آفرینندگی، تفکر جانبی و باور دینی
542 بازدید
ناشر: شهر من، اصفهان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1395
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این اثر، اگر چه به چیستی خلّاقیّت و تفکّر جانبی به مثابه روش خلّاقانه اندیشیدن می¬پردازد، اما پرسش اصلی و مهم در این پژوهش این است که: با توجه به اینکه بسیاری معارف دین جزء ثوابت هستند (و بسیاری هم نه) مجاری بروز آفرینندگی در معرفت دینی و نیز جامعه دیندار کدامند؟ چگونه می¬توان در تعامل با آفرینندگی، این مجاری را بازشناخت؟ (در ادامه بحث به طور فشرده به تبیین مسأله تولید علم انسانی اسلامی پرادخته¬ایم) دغدغه دیگر این نگاشته درآمدی بر ارایه¬ی پیشنهادهایی برای کارگرفت قالب¬های رسانه (رادیو و بیشتر تلویزیون) جهت زمینه سازی برای خلّاقیّت و نوفهمی است، که می¬دانیم، آهنگ و مقصد بزرگی است و بیشتر و فراتر از مقدمه و درآمد، نمی¬توان بدان پرداخت. روش این پژوهش اسنادی است. اما بدلیل نو بودن موضوع، بخش¬هایی از پژوهش، توضیح و بیان دیدگاه¬های نگارنده است. چرا که اساساً هدف ما تشویق برای تولید علم در مناطق مهجور افتاده است. برای این مقصود باید به تولید اندیشه پرداخت. این اثر، همتی برای آسان¬سازی و زمینه سازی تولید علم دارد. اگر بخت یارش باشد.